Financial Committee

Submitted by web.zcls on Sun, 11/04/2018 - 15:18

Chairman, Executive Secretary (ex officio)
Secretary, Pa Pau Ngaih Thang
Member, Rev. Lian Khen Pau
Member, Upa Hang Lian Thang
Member, SK Gin Khan Pau
Member, Upa Thawng Khan Khup
Member, Upa Gin Ngaih Lian